การอ่านประเมินค่า 

                การอ่านประเมินค่าเป็นการอ่าน เพื่ออธิบายลักษณะดี ลักษณะบกพร่องของงานเขียนในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเนื้อเรื่อง ด้านความคิดเห็น ด้านทำนองแต่ง เป็นต้น อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจ แล้วต้องวินิจฉัยว่างานนั้น เขียนดีหรือไม่ดี ผู้ประเมินค่าจะต้องหยิบยกส่วนประกอบที่สำคัญมาวิพากษ์วิจารณ์ทุกแง่ทุกมุม เพื่อให้ผู้อ่านคล้อยตาม และเห็นดีเห็นงามตามมุมมองของผู้ประเมินค่า

สรุปประเด็น ความหมาย ประเภท

  1. การอ่านประเมินค่าทั่วไป
   1. ต้องอาศัยหลักเกณฑ์
   2. ต้องมีความสามารถในการอ่าน ใช้วิจารณญาณใคร่ครวญทุกแง่ทุกมุมของงานเขียน
   3. ต้องค้นหาข้อดี ข้อบกพร่องของงานเขียนให้ได้
  2. หลักการอ่านประเมินค่างานเขียน 4 ประเด็น
   1. การพิจารณาส่วนประกอบและเนื้อหา
   2. การพิจารณาถ้อยคำภาษา
   3. การพิจารณากลวิธีการดำเนินเรื่อง
   4. การพิจารณาคุณค่าของงานเขียน
  3. การอ่านประเมินค่า ช่วยให้เกิดงานเขียนที่สร้างสรรค์ ทำให้ผู้แต่งสร้างสรรค์งานคุณภาพเพื่อผู้อ่าน และช่วยให้งานเขียนแพร่หลายยิ่งขึ้น
  4. คุณสมบัติของผู้ประเมินค่า
   1. มีความรู้เกี่ยวกับผลงานที่ประเมินค่า
   2. รู้หลักการประเมินค่า หรือหลักการวิพากษ์วิจารณ์
   3. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ
   4. เป็นนักอ่านและสนใจงานทุกประเภท
   5. มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น